Arkivbildare: Lunds stad. Bostadsförmedlingen

Grunduppgifter

Lunds stad. Bostadsförmedlingen
111
1944 - 1958
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. BOSTADSFÖRMEDLINGEN Under första världskriget 1914-18 kom den första hyresregleringen för att hindra att husägare skodde sig på hyresgästernas bekostnad. Enligt SFS 1917:219 Lag om oskälig hyresstegring infördes tvångsreglering av hyror från 26/5 1917 till 1/10 1918. Lagen gällde stad, köping och municipalsamhälle med över 5 000 invånare. På dessa orter skulle det också finnas kostnadsfri bostadsförmedling. Kunglig Maj:t kunde förordna att lagen skulle tillämpas även i landskommun eller del av sådan, om det behövdes. En kommunal hyresnämnd bestående av ordförande och fyra ledamöter skulle övervaka efterlevnaden. Genom 1918:380 förlängdes hyresregleringen till 31/12 1919, och den förlängdes ytterligare genom 1921:309 t o m 30/9 1923; därefter upphörde den. 1923 bestämdes att bostadsförmedling var obligatorisk i städer med över 30 000 invånare, men Stockholm lade ändå ned sin 1928. 1930 fanns bara bostadsförmedling i Göteborg, Malmö, Gävle, Landskrona och Skara. Enligt lag 22/6 1939 kunde kommunal hyresnämnd sköta bostadsförmedling, om stadsfullmäktige eller kommunalfullmäktige så bestämde. Medlingsnämnd i hyrestvister kunde finnas 1939-41. Tidigare fungerade kommunal hyresnämnd som sådan medlingsnämnd och likaså 1942-69; från 1969 övertog statlig hyresnämnd uppgiften. Ny lag om hyresreglering m m (1942:429) trädde i kraft 30/6 1942 och ny instruktion för hyresnämnder kom också (1942:431). Bestämmelserna gällde denna gång stad, köping och municipalsamhälle som vid 1942 års ingång hade minst 2 000 invånare. Lagen skulle gälla t o m 30/6 1943 men förlängdes gång på gång (t ex 1968:46). I varje kommun där lagen gällde skulle finnas en hyresnämnd bestående av ordförande, som i regel var jurist, eftersom hyresnämnden fungerade som domstol, och två ledamöter utsedda av kommunen. Hyresnämnden kunde också sköta bostadsförmedling på orten, om kommunalfullmäktige eller stadsfullmäktige så bestämde. Lunds stadsfullmäktige beslutade den 25 februari 1944, § 51, att i samband med införande den 1 april 1944 av skyldighet att anmäla hyresledighet mm i staden jämväl skulle inrättas en kommunal bostadsförmedling att verksamheten skulle förläggas till stadsarkitektkontoret med stadsarkitekten som chef samt nyanställt skrivbiträde. Från 1969 inrättades de statliga hyresnämnderna i varje län och övertog de kommunala hyresnämndernas uppgifter.

Placering

26

Länkar

Det finns inga länkar