Arkivbildare: Dalby storkommun. Tekniska nämnden

Grunduppgifter

Dalby storkommun. Tekniska nämnden
783
1955 - 1970
Dalby
  • 128100020 Dalby kommun 1863-1973
DALBY STORKOMMUN. TEKNISKA NÄMNDEN Dalby kommunalfullmäktige beslutade på sammanträdet den 15 december 1954 § 33, att inrätta en särskild nämnd som skulle handha vatten, avlopp, vägar, gator och belysning och föreslog att den skulle heta tekniska nämnden. Antalet ledamöter fastställdes till sju och 3 suppleanter. Tekniska nämndens första sammanträde hölls den 10 januari 1955, på vilket man bl. a. framlade förslag till instruktion och arbetsordning för nämnden. Förslaget antogs av fullmäktige den 6 april 1955 § 25 med bl. a. följande innehåll: a/ Alla ärenden, som beröra gator och vägar, allmänna platser och planteringar, avlopp och vattenförsörjning samt gatubelysning handlägges av nämnden. b/ Nämnden utreder och framkommer med förslag i under a/ nämnda ärenden efter eget beslut samt i ärenden, som av kommunalfullmäktige (KF), kommunalnämnd, byggnadsnämnd och hälsovårdsnämnd hänskjutits till nämnden. c/ Nämnden handhar utförandet av kommunala arbetsobjekt, varom KF fattat beslut och anvisat medel för. d/ Nämnden handhar drift och underhåll av kommunal anläggning för avlopp och vattenförsörjning m m och äger därför anställa erforderlig personal inom ramen av i stat upptagna belopp Tekniska nämndens arbete upphörde i och med 1970 års utgång. Kommunalfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 28 oktober 1970 § 71, att tekniska nämndens arbetsuppgifter fr o m den 1 januari 1971 skulle överföras till kommunalnämnden.

Placering

19

Länkar

Det finns inga länkar