Arkivbildare: Dalby storkommun. Socialnämnden/sociala centralnämnden

Grunduppgifter

Dalby storkommun. Socialnämnden/sociala centralnämnden
781
1952 - 1973
Dalby
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
DALBY STORKOMMUN. SOCIALNÄMNDEN/ SOCIALA CENTRALNÄMNDEN Benämndes fattigvårdsstyrelse t o m 1956. Fr. o m 1957, ersatte socialnämnden fattigvårdsstyrelsen. Socialnämnden verkade mellan 1957-1970 och ersattes 1971 av sociala centralnämnden. 1918 års fattigvårdslag gällde fram till år 1955, då den ersattes av 1956 års lag om socialhjälp. 1956 års socialhjälpslag innebar bl.a. att reglerna om försörjningsplikt mot anhöriga mildrades och att begreppet hemortsrätt försvann. Socialnämndens uppgifter var bl.a. att bestämma om socialhjälp, lämna allmänheten råd och anvisningar, föra socialhjälpsregister och föra kommunens talan i mål och ärenden som rörde socialhjälpsverksamheten. Socialnämnden kunde även driva ålderdomshem. 1974 skedde en sammanläggning med Lunds kommuns sociala centralnämnd i samband med bildandet av nuvarande Lunds kommun.

Placering

44

Länkar

Det finns inga länkar