Arkivbildare: Dalby kommun. Biblioteksstyrelsen

Grunduppgifter

Dalby kommun. Biblioteksstyrelsen
728
1910 - 1951
Dalby
  • 128100000 Lunds kommun
DALBY KOMMUN. BIBLIOTEKSSTYRELSEN Bakgrund: Enligt folkskolestadgan 18/6 1842 skulle prästerskapet uppmuntra inrättandet av sockenbibliotek. Man var vid den tiden allmänt intresserad av folkbildning, vilket t ex de årliga publikationerna från Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande från 1830-talet och framöver vittnar om. Men det gällde just nyttan, inte nöjet, även om detta också tillgodosågs genom de billiga romanserier som Lars Johan Hierta m fl tryckte och spred över landet. Romaner hittade man dock sällan i sockenbiblioteken eller i de läsecirklar som ståndspersoner på herrgårdarna ordnade. På 1860-talet kom nya påpekanden om vikten av sockenbibliotek. Bestämmelsen om sockenbibliotek ingick även i 1882 och 1897 års folkskolestadgor, och skyldigheten överfördes till skolrådet, där prästen var ordförande. Folkbibliotek sorterade annars under kommunalstämman. Efter en motion till Andra Kammaren vid 1899 års riksdag framhöll lagutskottet att frågor rörande sockenbibliotek skulle skötas av kommunalstämman; dock kunde skötseln uppdras åt en särskild biblioteksstyrelse. Enligt SFS 1905:29 s 15 lades från 1906 folkundervisning jämte församlingsbibliotek med skolbibliotek under kyrkostämma. Utskottet hade tidigare sagt att kommunbibliotek skulle skötas av kommunalnämnd, som kunde utse särskild biblioteksstyrelse. Man fick då dels kyrkliga bibliotek för skolan dels kommunala för vuxna. Lagen SFS 1912:229 angående understödjande av folkbiblioteksverksamhet beviljade statsbidrag till folkbibliotek, och där skilde man på skolbibliotek och folkbibliotek, men folkbibliotek kunde drivas både av kyrkan och av kommunen. I och med möjligheten för kommunerna att söka och få statsbidrag till biblioteksverksamheten, inrättade många landskommuner, däribland Dalby kommun, folkbibliotek med en biblioteksstyrelse som ansvarig för verksamheten. Kommunalstämman i Dalby beslutade den 21 februari 1910: § 2 Stämman beslöt att kommunbibliotek skulle upprättas på grundval af det sockenbibliotek som enligt protokoll af den 31 mars 1883 tillhör Dalby kommun. § 3 Till styrelsemedlemmar för biblioteket valdes Folkskollärare A. Gerard, Landtbrukarne J. A. Fritz, Per Larsson, Snickarmästare N. Knutsson och folkskollärare M. N. Lindqvist… Styrelsen för biblioteket har att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som Kungl. Kungörelsen om folkbibliotek föreskrifver. § 4 Stämman beslöt att anslå för innevarande år 150 Kronor för inköp, inbindning och katalogisering af böcker till biblioteket samt att för detsamma skulle sökas statsbidrag i vederbörlig ordning… § 5 Till lokal för biblioteket bestämdes Dalby folkskola der biblioteket skall hållas tillgengligt enligt i stadgarna föreskrifna tider. Öppettiderna var enligt stadgarna § 5: Biblioteket hålles öppet för utlåning varje helgfri torsdag kl. 6.30 - 7.em. och fredag kl.4 - 4.30 em. mot en afgift af 1 Krona för år eller 10 öre för vecka. Biblioteksstyrelsen höll sitt första sammanträde den 31 juli 1910, på vilket beslöts att anskaffa kataloger och andra trycksaker för biblioteket samt att inköpa böcker enligt av styrelsen uppgjord förteckning. På styrelsens andra sammanträde den 26 november 1911 beslöts att utdela 250 st kataloger för att därigenom göra biblioteket mera känt bland ortens befolkning,

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar