Arkivbildare: Dalby municipalsamhälle. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Dalby municipalsamhälle. Byggnadsnämnden
717
1951 - 1954
Dalby
  • 038000015 Dalby kommun 1863-1951
DALBY MUNICIPALSAMHÄLLE. BYGGNADSNÄMNDEN Genom lag 27/5 1898 fick förordningen om kommunalstyrelse på landet från 1862 ett tillägg om municipalsamhälle, gällande från 1900. Municipalsamhälle var en del av en kommun eller intill varandra liggande kommuner där på grund av tätbebyggelse Kunglig Maj:t föreskrivit att man skulle tillämpa ordningsstadga, brandstadga, byggnadsstadga och hälsovårdsstadga för städerna. Municipalsamhälle utgjorde inte egen kommun men styrde sig ändå självt i många avseenden genom municipalstämma. Municipalsamhällen med över 1 500 invånare hade municipalfullmäktige som beslutande och municipalnämnd som verkställande organ. Dalbys invånarantal uppfyllde dessa förutsättningar från 1942. I fråga om rösträtt ingick samhället i sockenkommunen (landskommunen). 1907 kom en stadsplanelag för att bättre reglera byggandet i städer. Stadsplanelagen 1931:142 och byggnadsstadgan 1931:364 gällde från 1932 och innehöll krav på att städer och stadsliknande samhällen skulle ha en byggnadsnämnd. På landsbygden var byggandet fritt till mitten av 1900-talet, men där byggnadsplan eller utomplanebestämmelser fastställts av länsstyrelsen, skulle byggnadsverksamheten skötas av en byggnadsnämnd på i regel tre personer, varav länsstyrelsen utsåg en och kommunalfullmäktige två. I stället för byggnadsnämnd kunde en särskild person förordnad av länsstyrelsen utses att ha överinseende över verksamheten. I regel kallades denne person bostadsinspektör. Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Det fanns även en byggnadsnämnd i Dalby landskommun fr o m 1931 som verkade i 20 år, varefter Dalby storkommuns byggnadsnämnd 1952 övertog ansvaret inom byggnadsområdet.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar