Arkivbildare: Lunds kommuns gymnasieskola. Gymnasieskolan Spyken

Grunduppgifter

Lunds kommuns gymnasieskola. Gymnasieskolan Spyken
Lunds Realskola 1848- 1868. Lunds Privata Elementarskola 1868 - vt 1968. Strömbergskolan ht 1968- vt 1986. Spyken ht 1986-vt 2000 Gymnasieskolan Spyken ht 2001 -
178
1968 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GYMNASIESKOLA. GYMNASIESKOLAN SPYKEN Lunds Privata Elementarskola/ Strömbergskolan/ Spyken stod fram till läsåret 1965/66 under överinseende av Kungliga skolöverstyrelsen som genom någon av sina ledamöter eller genom särskilda gymnasieinspektörer förrättade inspektioner på skolan. Skolan ägdes fram till kommunaliseringen 1966 av Föreningen Lunds Privata Elementarskola. En successiv kommunalisering av skolan inleddes från och med höstterminen 1966, då skolans förste studierektor tillträdde, och Lunds stad övertog huvudmannaskapet helt den 1/7 1968, varvid skolan omvandlades till kommunalt gymnasium. Skolan bytte då namn till Strömbergskolan som en hyllning till förre rektorn Johannes Strömberg (rektor 1898-1916). Före kommunaliseringen utövades vården av skolans angelägenheter dels av rektorn och dels skolans styrelse. Skolans styrelse utgjordes av rektor (ordförande), av utsedda lektorer och adjunkter, sju till antalet, samt två ledamöter utsedda av Lunds stadsfullmäktige. Redan när skolan började sin verksamhet år 1848, innebar dess program ett pedagogiskt initiativ, som senare skulle förverkligas i det allmänna skolväsendet. Den kallade sig då Realskolan i Lund i medveten opposition mot den då härskande latinskolan (Katedralskolan) och blev därigenom en föregångare till realgymnasiet. Samma förhållande kan gång på gång iakttas under skolans historia. Före realexamens tillkomst hade skolan upprättat en så kallad avslutningsklass, avsedd för dem som i första hand tänkte sig en anställning vid posten eller telegrafverket. Långt innan koncentrationsundervisning var påtänkt vid läroverken, tillämpades den vid Lunds Privata Elementarskola. Studentexamen har avlagts vid skolan sedan 1868. Utförliga redogörelser för skolans historia finns i volymerna F 1:7-10. Skolan startade sin verksamhet 1847 på Skomakaregatan 4. 1848-1854 höll skolan till i det nuvarande Svartbrödraklostret vid Mårtenstorget. 1854 flyttade skolan till Kyrkogatan 6. 1859-1863 flyttade skolan in i Danielssonska gården på Bredgatan 13. Därefter Fiskaregatan under 1865. 1866 flyttade skolan in på Vårfrugatan 7. Spykens nuvarande skolbyggnader uppfördes 1903, 1913 och den senaste tillbyggnaden invigdes den 9 september 1986.

Placering

377

Länkar

Det finns inga länkar