Arkivbildare: Lunds kommun. Skolstyrelsen

Grunduppgifter

Lunds kommun. Skolstyrelsen
52
1958 - 1995
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. SKOLSTYRELSEN (1958-1995) Skolstyrelsen övertog 1958 ansvarsområdet för Lunds kommuns skolor efter Folkskolestyrelsen. Skolstyrelsen avslutade sin verksamhet den 31/12 1995, varefter utbildningsnämnden tog över skolstyrelsens ansvarsområde- 1966 Gymnasieskolan blir kommunal De statliga läroverken upphörde då de kommunaliserades den 30 juni 1966. År 1960 tillsattes gymnasieutredningen. I direktiven pekade departementschefen på den utökning av gymnasieutbildningen, som var att vänta. Redan 1962 beräknades antalet examina uppgå till nära 15 000 för att 1970 ligga på drygt 20 000. Vid 1960-talets början var olikheterna fortfarande betydande i gymnasiefrekvensen bland ungdomar från skilda socialgrupper och geografiska områden. I en studentklass om 25 elever kom endast 5 från arbetare och lägre tjänstemän. Gymnasiet förväntades i framtiden få en långt bredare rekrytering. Gymnasieutredningen presenterade sitt förslag "Ett nytt gymnasium" 1963. Det fick fem linjer: humanistisk, samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig, ekonomisk och teknisk. Med detta förenades de tidigare allmänna gymnasierna med handelsgymnasierna och tekniska gymnasierna. Utbildningen blev treårig, den tekniska dock fyraårig. De praktiska studievägarna - flickskolan och den praktiska realskolan - förutsattes redan i anslutning till beslutet om grundskolan få en fortsättning vid sidan om gymnasiet med tvååriga linjer. Det fanns emellertid även ur andra synpunkter behov av ett breddat gymnasialt skolsystem. År 1962 tillsattes fackskoleutredningen. Den var klar med sitt förslag redan nästkommande år. Fackskoleutredningen föreslog, att fackskolan skulle bli tvåårig med uppdelning på tre linjer: social, ekonomisk och teknisk. Den 15 december 1964 beslutade riksdagen om det nya gymnasiet och fackskolan. Med detta infördes från 1 juli 1966 ett treårigt gymnasium, för den tekniska linjen fyraårigt, och en tvåårig fackskola. I Lund innebar kommunaliseringen 1966 att de båda läroverken Högre allmänna läroverket Katedralskolan och Lunds privata elementarskola, Spyken, fick Lunds stad, fr o m 1971 Lunds kommun som huvudman.

Placering

1046

Länkar

Det finns inga länkar