Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Skolrådet

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Skolrådet
343
1863 - 1910
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
SKOLRÅDET I LUND Från 1840- talet fanns en skolstyrelse som skötte folkskolan och dess föregångare. Huvudman för skolstyrelsen var kyrkan genom dess sockenstämma. De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Skolrådet fanns kvar i Lund till och med 1910, då det inrättades en borgerlig folkskolestyrelse från och med 1911. Några historiska årtal 1842: Folkskolan införs med skolplikt, d v s obligatorisk skolgång för varje barn. 1859: Kvinnor får tillträde till läraryrket. 1881: Förbud för barn under 12 år att arbeta i ”fabrik, hantverk eller annan hantering”. 1882: Ny folkskolestadga som fastställer en sexårig skolplikt för alla barn i åldersspannet 7-14 år. 1900: Ny normalplan för folkskolan. Tre skolformer: småskola, folkskola och mindre folkskola. 1909: Kommunala mellanskolan inrättas: En fyraårig ”realskola” byggd på sexårig folkskola. 1936: Riksdagsbeslut om obligatorisk 7-årig folkskola för alla i landet. 1946: Skolmåltider för alla införs kommunvis 1946-1963. 1962: Riksdagsbeslut om nioårig grundskola (låg-, mellan-, högstadium). Ny läroplan. 1991: Skolan kommunaliseras. Kommunerna får nu det fulla ansvaret för den ekonomiska styrningen och för genomförandet av skolornas verksamhet. 1992: Friskolereformen genomförs, vilket innebär fritt skolval och ett införande av skolpengen. Källa: Skolmuseet

Placering

115

Länkar

Det finns inga länkar